REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti
CORE ZONE s.r.o.
se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1
identifikační číslo: 03506029
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 232225
při prodeji zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://nm-sperky.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto reklamační podmínky byly zpracovány podle §2079 a násl. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění a vztahují se na zboží v nabídce obchodní společnosti CORE ZONE s.r.o., které bylo zakoupeno u obchodní společnosti CORE ZONE s.r.o. a které bylo řádně zákazníkem reklamováno.

1.2. Ke každému zboží zakoupenému u obchodní společnosti CORE ZONE s.r.o. (dále jen "prodávající") je přikládána faktura a dodací list nebo prodejka za hotové se specifikací výrobku, které slouží zároveň jako záruční list. Převzetím zboží stvrzuje kupující souhlas se záručními podmínkami prodávajícího. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od dopravce (potvrzeno podpisem na dodacím listu).

1.3. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví v záruční době podle zákona. Na dodávky vlastních výrobků poskytuje prodávající záruku v trvání a za podmínek uvedených v technických listech a na obalech jednotlivých výrobků. Na dodávky výrobků jiných výrobců (obchodní zboží) se vztahují záruky dle obchodních a dodacích podmínek těchto výrobců.

1.4. Prodávající si vyhrazuje právo změnit či doplnit znění těchto reklamačních podmínek. Starší verze reklamačních podmínek jsou k dispozici pouze na vyžádání u prodávajícího.

2. VZÁJEMNÁ UJEDNÁNÍ

2.1. Kupující je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí, případně ihned po dodání do místa určení, je-li zboží přepravováno dopravcem. Zjistí-li kupující vady zboží bezprostředně po jeho dodání do místa určení, je povinen s dopravcem sepsat škodní protokol. Kupující je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.

2.2. V případě zjištění vady zboží kupujícím před jeho použitím, reklamuje kupující zboží osobně v místě prodeje výrobku, příp. v místě objednávky, je-li zboží přepravováno. Kupující při reklamaci předloží platný doklad o nákupu zboží spolu s dalšími doklady či informacemi nutnými k vyřízení reklamace (dodací list, fakturu, příjmový pokladní doklad, škodní protokol, prodejku za hotové, apod.). Reklamaci řeší kupující přímo v místě objednávky nebo nákupu zboží, a to s pověřeným pracovníkem prodávajícího. Příslušný pracovník je povinen s kupujícím sepsat reklamační protokol a to ve dvou vyhotoveních (jeden pro prodávajícího a jeden pro kupujícího). Reklamace bude ze strany prodávajícího řešena neprodleně a v případě sporných reklamací nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace u prodávajícího, pokud se obě strany nedohodnou jinak (povaha reklamace vyžaduje účast soudního znalce, jiného výrobce...).

2.3. Pokud kupující reklamuje vadu zboží, která se projevila buď přímo při jeho aplikaci, nebo až následně po ní, reklamuje kupující zboží vždy písemně. Pokud kupující zjistí vadu při aplikaci zboží, je povinen o tom ihned informovat prodávajícího. Reklamace nemusí být uznána v plném rozsahu, jestliže zboží bude použito i přes jeho vadnost. K reklamaci je nutné předložit a sdělit prodávajícímu, kromě dokladů uvedených v předchozím odstavci další podklady a informace požadované prodávajícím nutné pro takovou reklamaci, například vzorek reklamovaného zboží, detaily týkající se aplikace zboží, způsob skladování zboží, fotodokumentaci, apod. Prodávající je povinen sepsat s kupujícím reklamační protokol ve dvou vyhotoveních, který bude mimo jiné obsahovat:
2.3.1 specifikaci výrobku,
2.3.2 specifikaci vady,
2.3.3 způsob a místo nabytí zboží,
2.3.4 identifikaci kupujícího.

2.4. Reklamované zboží je povinen kupující zaplatit ve sjednané lhůtě bez ohledu na to, zda již reklamace byla vyřízena.

2.5. V případě výměny či opravy zboží, není-li reklamace vyřízena ihned, je kupující povinen převzít od prodávajícího vyměněné nebo opravené zboží nejpozději do 5ti kalendářních dnů od doručení výzvy k převzetí, pokud se prodávající a kupující nedohodli jinak. Při nedodržení této lhůty uskladní prodávající předmětné zboží na náklady kupujícího.

3. UZNÁVÁNÍ REKLAMACE

3.1. Prodávající a kupující se dohodli na tom, že reklamace může být uznána za oprávněnou pouze při splnění těchto podmínek:
3.1.1 kupující musí vždy předložit úplný originál dokladu potvrzujícího nákup zboží,
3.1.2 vždy musí být specifikována konkrétní vada,
3.1.3 zboží musí být používáno nebo aplikováno v souladu s příslušnou dokumentací ke zboží a technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice,
3.1.4 zboží musí být používáno nebo aplikováno s odbornou péčí, ve zvláštních případech, ve kterých tak ukládá zákon, musí být zboží aplikováno odbornou osobou mající k příslušné činnosti oprávnění,
3.1.5 zboží nesmí být používáno v podmínkách, které svou povahou použití zboží vylučují,
3.1.6 vada nebyla způsobena živelnou pohromou, povětrnostními vlivy či násilným poškozením.

3.2 Při nesplnění reklamačních podmínek a nedodržení postupů reklamace podle těchto reklamačních podmínek nebude reklamace uznána. V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu v souvislosti s reklamací vznikly.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Přílohu reklamačních podmínek tvoří vzorový formulář pro uplatnění reklamace.

4.2. Kontaktní údaje prodávajícího:

  • adresa pro doručování: CORE ZONE s.r.o., Rozsypalova 767, 538 03 Heřmanův Městec
  • adresa elektronické pošty: info@nm-sperky.cz
  • telefon: +420 731 033 502.

Tyto reklamační podmínky jsou platné a účinné dnem 01. 07. 2021.